ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

(สี) ซีด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *(สี) ซีด*, -(สี) ซีด-

(สี) ซีด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
thin (adj.) (สี) ซีด See also: (สี) จาง, ไม่มีสี Syn. pale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า (สี) ซีด
Back to top