ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *์*, -์-

์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบียบ (n.) norm See also: standard, criterion, yardstick Syn. บรรทัดฐาน, ปทัสถาน, กฎเกณฑ, แบบแผน
งานเขียน (์n.) book Syn. สิ่งพิมพ์
ยาเสพติด (n.) drug See also: narcotic, dope, opiate Syn. สิ่งเสพติด, สารเสพติด
English-Thai: HOPE Dictionary
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a fortiori(เอฟฟอรชิออร' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a la carte(อา' ลาคารท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ, จากการสังเกต
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ, ยอดเยี่ยม
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ)
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรแห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตรแห่งอเมริกา)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารยแห่งอเมริกา)
a.c.abbr. ante Christum, Syn. before Christ, ก่อนคริสตศักราช) abbr. befor meal
a.d.abbr. Anno Domini, ในปีคริสตศักราช
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทยแห่งอเมริกา
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนตแห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aar(อาร) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนดมันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน
aardvark(อารด' วารค) n. สัตวเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อารด' วูลฟ) n. สัตวเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
aarhus(ออร' ฮูส) n. ชื่อเมืองท่าในเดนมาร
aaron(อาร' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองคแรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส ใช้ในการทำเชือก
abaci(แอบ' บะไซ) n. พหูพจนของ abacus
abampere(แอ๊บแอ็ม' แพร) n. 10 แอมป
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศกาลิปส (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษยเริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ, พระทั้งหมดของวัด
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตรมีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
aberdeen angusพันธุวัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
aberrant goiterต่อมธัยรอยดโต
abhor(แอบฮอร') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abjure(แอบจัวร') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ, สมบูรณ, Syn. skilled
abnormal(แอบนอร' เมิล) adj. ผิดปกติ
aboard(อะบอรด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑนโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตวเคี้ยวเอื้อง
abominable snowmanมนุษยหิมะ., Syn. yeti
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตวพื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
aborning(อะบอร' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสเครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐเครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ
abbey(n) วัด,โบสถ
label(n) ป้าย,สัญลักษณ,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
abound(vi) มาก,อุดมสมบูรณ,ดกดื่น,ดาษดื่น
absolute(adj) สมบูรณ,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ,การละเว้น
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ,ความมากมาย
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห,จัดหาที่พักให้
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะหร้าย,อัปรีย
accuser(n) โจทก,ผู้ฟ้องร้อง
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิผล,การบรรลุผล
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร
act(n) การกระทำ,พฤติการณ,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก(ละคร)
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห,อย่างจูงใจ
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน,คำกล่าว
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท
adjective(n) คำคุณศัพท
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย,สาบาน,สั่ง
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน
advantage(n) ผลประโยชน,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน,ได้เปรียบ
adverb(n) กริยาวิเศษณ
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ,เป็นผลร้าย
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกขยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะหร้าย
adviser(n) อาจารยที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
aesthete(n) คนมีอารมณสุนทรีย
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนยกลาง
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณอักษร
affinity(n) ความสัมพันธกัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
A 1ชั้น ๑, ชั้นเยี่ยม [นิติศาสตร ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a deux crayonภาพถ่านแท่งทวิรงค [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a fortiori (L.)ยิ่งกว่านั้น, ยิ่งขึ้นอีก [นิติศาสตร ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a posterioriหลังประสบการณ [คณิตศาสตร๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a prioriก่อนประสบการณ [คณิตศาสตร๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
A.M. (arithmetic mean)เอเอ็ม (มัชฌิมเลขคณิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic average] [คณิตศาสตร๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
A.P. (arithmetic progression)เอพี (การก้าวหน้าเลขคณิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic sequence] [คณิตศาสตร๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ab agendo (L.)ไม่สามารถที่จะกระทำการได้ [นิติศาสตร ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ab initio (L.)ตั้งแต่ต้น, แต่เริ่มแรก, แต่เดิม [นิติศาสตร ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abacterialไร้แบคทีเรีย, ไร้บัคเตรี [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabacism; tabacosis๑. การถูกพิษยาสูบ๒. โรคฝุ่นใบยาสูบจับปอด [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abasiaภาวะเดินไม่ได้ [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพยสิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abattoir (Fr.)โรงฆ่าสัตว [นิติศาสตร ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abaxialไกลแกน [พฤกษศาสตร ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ABDC (after bottom dead center)เอบีดีซี (หลังศูนยตายล่าง) [ยานยนต ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abdicationการสละราชสมบัติ [รัฐศาสตร ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomenท้อง, ส่วนท้อง [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal-ท้อง, -ส่วนท้อง [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abducent nerveประสาทแอบดิวเซนต, ประสาทสมองเส้นที่ ๖ [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abduct๑. กาง๒. (จักษุ.) กลอกออก [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abductionการกางออก [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Abel's inequalityอสมการอาเบล [คณิตศาสตร๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abelian groupอาบีเลียนกรุป [มีความหมายเหมือนกับ commutative group] [คณิตศาสตร๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant goiter; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abeyanceภาวะที่ทรัพยมรดกยังไม่ปรากฏผู้รับ [นิติศาสตร ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abjectionการปล่อยสปอร [พฤกษศาสตร ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ablactation๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ weanling ๑]๒. การหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ delactation] [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablate๑. ตัดออก, เอาออก๒. ลอก [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablepharia; ablepharonสภาพไร้หนังตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
act, enablingกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aแอมแปร, สัญลักษณหน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere [พจนานุกรมศัพท สสวท.]
Alpha Waveคลื่นอัลฟา [การแพทย]
a.c.เอซี, ดู alternating current [พจนานุกรมศัพท สสวท.]
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abattoirsโรงฆ่าสัตว [การแพทย]
Abdminal Nodeต่อมน้ำเหลืองในท้อง [การแพทย]
Abdominal Areaพื้นที่บริเวณท้อง [การแพทย]
Abdominal Crampsปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวณท้องจากตะคริว, ปวดท้อง [การแพทย]
Abdominal Distensionท้องอืด [การแพทย]
Abducens Nerveประสาทสมองเส้นที่ 6, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทที่ 6, ประสาทแอบดูเซนส, ประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทสมองส่วนที่ 6, ประสาทสมองที่หก [การแพทย]
Abductกลอกไปทางด้านข้าง, การอ้าแขนขึ้น [การแพทย]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย]
Abel Catalogueบัญชีเอเบลล [ดาราศาสตร]
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบีเลียน, กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่ [พจนานุกรมศัพท สสวท.]
Aberrantอะเบอแรนท [การแพทย]
Aberrationความคลาด [ดาราศาสตร]
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย]
Bablingส่งเสียงอืออาเล่น [การแพทย]
Abnormalความผิดปกติ [การแพทย]
ABO Blood Groupหมู่เลือดเอบีโอ [การแพทย]
Aboriginesชนชาวอะบอริจีนส [การแพทย]
Abortยกเลิกสั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร]
Abortifacient Drugsยาทำแท้ง [การแพทย]
Abortionการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร [การแพทย]
Brucella Abortusบรูเซลล่าอะบอรตัส [การแพทย]
Abrasiveขัดถู [การแพทย]
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร]
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย]
Abscessฝี, ฝีหนอง, ฝีธรรมดา, ตุ่มฝี, โพรงหนอง [การแพทย]
Abscissaแอบซิสซา, แกนนอน [การแพทย]
Absentหายไป, ไม่มี [การแพทย]
Absoluteแบบสมบูรณ, สัมบูรณ [การแพทย]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
absolute magnitudeโชติมาตรสัมบูรณ
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ, อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตรมีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท สสวท.]
absolute valueค่าสัมบูรณ,  ค่าสัมบูรณของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท สสวท.]
absolute zeroศูนยสัมบูรณ, ศูนยสัมบูรณ
Absorbการดูดแสง, ดูดซึม, ดูด, การดูดซึม, ดูดกลืน, ดูดซับ, ถูกดูดซึมได้, การดูดซับ, การละลายตัวเอง [การแพทย]
Absorbedดูดซึม, ถูกดูดซึมไป [การแพทย]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wheelwork (n.) การจัดระบบฟันเฟืองในเครื่องจักร
picture (n.) คำบรรยายที่ทำให้เห็นภาพ See also: ถ้อยคำพรรณนาทำให้เห็นภาพ, ภาพพจน์ Syn. account, description
perpetual (adj.) ตลอดไป See also: ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดกาล, ชั่วนิจนิรันดร, ไม่สิ้นสุด Syn. ageless, eternal, everlasting, unending Ops. intermitten, temporary
perpetual (adj.) ที่ต่อเนื่อง See also: ที่ไม่ขาดสาย Syn. ceaseless, incessant, endless Ops. discontinuous, intermitten
protestant (n.) ผู้คัดค้าน See also: คนทักท้วง
picture (n.) ภาพความทรงจำ
oxide (n.) สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่น See also: ออกไซด์
obstetrics (n.) สูติศาสตร See also: วิชาผดุงครรภ์
watt (n.) หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า (สัญลักษณคือ W) See also: วัตต์
filial (adj.) เกี่ยวกับความสัมพันธของลูกและพ่อแม่ Syn. affectionate
stampede (vi.) แตกตื่น See also: วิ่งสับสนอลหม่าน Syn. rush, panic
consecrate (vt.) ทำให้ศักดิสิทธิ Syn. sanctify Ops. desecrate, profane
sacred (adj.) ศักดิสิทธิ See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา Syn. sacrosanct
-fest (suf.) การพบปะสังสรรคกัน See also: การรวมกลุ่มกัน
A.D. (abbr.) ปีคริสตศักราช (คำย่อของ Anno Domini) See also: ค.ศ.
aardvark (n.) สัตวเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
aardwolf (n.) สัตวเลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกาคล้ายหมาป่า กินแมลงเป็นอาหาร
abandon (vt.) ปล่อยตามอารมณ
abattoir (n.) โรงฆ่าสัตว Syn. slaughterhouse
ability (n.) พรสวรรค See also: ที่คงอยู่ตลอดไป Syn. talent Ops. inability
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I haven't shown it to anyoneฉันไม่เคยโชวมันให้ใครเห็น
You need to make this callคุณต้องโทรเบอรนี้
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงคอื่นหรือ
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน
You have not been honest with meคุณไม่ซื่อสัตยกับฉัน
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงคของเขาเลย
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพทได้
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพทได้
It was no useมันไม่มีประโยชน
It's Monday todayวันนี้คือวันจันทร
But at 9 am on weekendsแต่เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห
He's on the phoneเขากำลังโทรศัพทอยู่
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสตมาสนั้นได้ไหม
What will you do this weekend?คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาหนี้
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปารตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
I answer telephone and do some typingฉันรับโทรศัพทและก็พิมพดีดบ้าง
The TV programs were really boringรายการโทรทัศนน่าเบื่อจริงๆ
I heard she got married last weekฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาหที่แล้ว
He knows how to ride a bikeเขาทราบวิธีขับมอเตอรไซต
He went to the post officeเขาไปที่ที่ทำการไปรษณีย
I came to New York today for my interviewฉันมาที่นิวยอรกเพื่อสัมภาษณวันนี้
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณแบบ
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมยอย่างหนึ่ง
You have a sense of humorคุณมีอารมณขัน
Greatเยี่ยม ถ้างั้นพวกเราก็คงได้ดื่มเบียรด้วยกัน
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณียอยู่ที่ไหน
Can I use the lift?ฉันจะใช้ลิฟทได้ไหม
She's engaged to Johnเธอหมั้นกับจอห
She's married to Johnเธอแต่งงานกับจอห
She gave birth to a baby last weekเธอคลอดบุตรสัปดาหที่แล้ว
She doesn't have much experienceเธอมีประสบการณไม่มากนัก
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณอากาศไหม
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการดได้ไหม
I must have dialed a wrong numberฉันต้องโทรเบอรผิดแน่
I couldn't get throughฉันต่อโทรศัพทไม่ได้เลย/ฉันโทรไม่ติดเลย
There's something wrong with the phoneต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับโทรศัพท
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซได้
I drop the letter into the mailboxฉันหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณที่แย่มาก
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นตชื่อตรงนี้

์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตวปีกชนิดหนื่ง English: duck
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] Thai: เครือข่ายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต English: Internet
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนตอักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร English: gothic
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร English: computer
サイト[さいと, saito] Thai: เว็บไซต English: site
シリーズ[しりーず, shiri-zu] Thai: ซีรีส
センター[せんたー, senta-] Thai: ศูนย(ที่เป็นสถาบันหรืออาคารที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง)
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟทแวรคอมพิวเตอร English: software
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] Thai: ซอฟทแวร English: software
タイトル[たいとる, taitoru] Thai: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตรหรือผลงาน) English: title
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร English: personal computer
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: โปรแกรม(คอมพิวเตอร)
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ
不全[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่สมบูรณ
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภช่วยเหลือ English: looking after
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนยกลาง English: centre
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนยกลาง English: center
事後[じご, jigo] Thai: หลังเหตุการณ
二月[にがつ, nigatsu] Thai: กุมภาพันธ English: February
人工[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษยทำขึ้นเอง English: manmade
人種[じんしゅ, jinshu] Thai: เผ่าพันธุ English: race
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย English: human being
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกตใช้ English: application
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ English: publication (vs)
利用[りよう, riyou] Thai: การประยุกตใช้ English: application
利用[りよう, riyou] Thai: การใช้ประโยชน English: utilization
力学[りきがく, rikigaku] Thai: วิชากลศาสตร English: mechanics
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร English: to cheer
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตรแขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว English: zoo
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว English: zoological gardens
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: องคกร English: organization
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลปใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพเป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
団体[だんたい, dantai] Thai: องคกร English: organization
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณแบบ English: perfection (an)
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนต่อสั English: donation
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร English: engineering
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ English: sexual intercourse

์ ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทัณฑฆาต (-)[n.] (thanthakhāt) EN: [mark above a consonant to indicate that it is silent (–)] FR: [signe d'annulation d'une consonne (–)]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า
Back to top