ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไว้วางใจใน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไว้วางใจใน*, -ไว้วางใจใน-

ไว้วางใจใน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
believe in (phrv.) ไว้วางใจใน See also: ศรัทธาใน Ops. disbelieve in
calculate on (phrv.) ไว้วางใจใน See also: มั่นใจใน Syn. depend on
lose belief in (idm.) ไม่ไว้วางใจใน See also: ขาดศรัทธาต่อ
lose confidence in (idm.) ไม่ไว้วางใจใน See also: ขาดศรัทธาต่อ
lose faith in (idm.) ไม่ไว้วางใจใน See also: ขาดศรัทธาต่อ
lose trust in (idm.) ไม่ไว้วางใจใน See also: ขาดศรัทธาต่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไว้วางใจใน
Back to top