ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไล่ล่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไล่ล่า*, -ไล่ล่า-

ไล่ล่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
courser(คอร์'เซอะ) n. ผู้ไล่ตาม,นักไล่สัตว์,ผู้ไล่ล่า,สุนัขล่าเนื้อ,ม้าเร็ว
coursing(คอร์ส'ซิง) n. การไล่ตาม,การไล่ล่า,กีฬาล่าเนื้อโดยสุนัขล่าเนื้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chivvy (vi.) ไล่ล่า
chivvy (vt.) ไล่ล่า
chivy (vi.) ไล่ล่า
chivy (vt.) ไล่ล่า
chivvy (n.) การไล่ล่า Syn. chivy, hunt, chase
chivy (n.) การไล่ล่า Syn. chivy, hunt, chase
ferret (n.) สัตว์คล้ายพังพอนใช้ไล่ล่าหนูหรือกระต่าย
ride down (phrv.) ขี้ม้าไล่ล่า
shake off (phrv.) หนีรอดจาก (การไล่ล่า) Syn. chuck off, fling off, throw off
the hunt is up (idm.) เริ่มไล่ล่า See also: การล่าเริ่มต้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไล่ล่า
Back to top