ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร้แบบแผน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร้แบบแผน*, -ไร้แบบแผน-

ไร้แบบแผน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
randomly (adv.) อย่างไร้แบบแผน Syn. incoherently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร้แบบแผน
Back to top