ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร้ขอบเขต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร้ขอบเขต*, -ไร้ขอบเขต-

ไร้ขอบเขต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร้ขอบเขต
Back to top