ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร่องุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร่องุ่น*, -ไร่องุ่น-

ไร่องุ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
vinery(ไว'เนอรี) n. ไร่ไม้เลื้อย,ไร่องุ่น,ต้นองุ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
vineyard(n) ไร่องุ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grapesvines (n.) ไร่องุ่น See also: สวนองุ่น
vineyard (n.) ไร่องุ่น See also: สวนองุ่น Syn. grapesvines
vineyarded (adj.) เกี่ยวกับไร่องุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร่องุ่น
Back to top