ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ได้เรียก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ได้เรียก*, -ไม่ได้เรียก-

ไม่ได้เรียก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
uncalled(อันคอลดฺ') adj. ไม่ได้เชื้อเชิญ,ไม่ได้ขอร้อง,ไม่ได้เรียก,ไม่จำเป็น
uncalled-for(อันคอลดฺ'ฟอร์) adj. ไม่ได้เชิญ,ไม่ได้ขอร้อง,ไม่ได้เรียก,ไม่เป็นที่ต้องการ
English-Thai: Nontri Dictionary
UNCALLED-uncalled-for(adj) ไม่ได้เรียกหา,ไม่ได้เชิญ,ไม่ได้ขอร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uncalled capitalทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You haven't called me that for a long timeเธอไม่ได้เรียกฉันอย่างนั้นตั้งนานแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ได้เรียก
Back to top