ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ได้ขอร้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ได้ขอร้อง*, -ไม่ได้ขอร้อง-

ไม่ได้ขอร้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
unbidden(อันบิด'เดิน) adj. ไม่ได้บังคับ,โดยตัวของมันเอง,ไม่ได้ขอร้อง,., Syn. unbid
uncalled(อันคอลดฺ') adj. ไม่ได้เชื้อเชิญ,ไม่ได้ขอร้อง,ไม่ได้เรียก,ไม่จำเป็น
uncalled-for(อันคอลดฺ'ฟอร์) adj. ไม่ได้เชิญ,ไม่ได้ขอร้อง,ไม่ได้เรียก,ไม่เป็นที่ต้องการ
English-Thai: Nontri Dictionary
UNCALLED-uncalled-for(adj) ไม่ได้เรียกหา,ไม่ได้เชิญ,ไม่ได้ขอร้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ได้ขอร้อง
Back to top