ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ใส*, -ไม่ใส-

ไม่ใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ใส่ใจ (v.) be cool See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive Syn. เฉยเมย, เย็นชา, ไม่แยแส
ไม่ใส่ใจ (adj.) passive See also: inactive, leisurely Syn. ไม่สนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
black coffeen. กาแฟดำ,กาแฟดำไม่ใส่นม
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
muddy(มัด'ดี) adj. เต็มไปด้วยโคลน,ขุ่น,ไม่ใสสะอาด,มัว,ยุ่งเหยิง,คลุมเครือ vt. ทำให้เป็นโคลน,ทำให้ขุ่น,ทำให้มัว,ทำให้ยุ่งเหยิง,กล่าวหา,ป้ายร้าย. vi. กลายเป็นโคน,กลายเป็นขุ่น., See also: muddily adv. muddiness n., Syn. cloude
shrub(ชรับ) n. ต้นไม้ขนาดเล็ก,ต้นไม้เตี้ย ๆ มน้ำผลไม้ใส่น้ำตาล (และบางครั้งใส่เหล้า)
soft drinkn. เครื่องดื่มที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ (น้ำอัลม)
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
ungloved(อัน'กลัฟวดฺ) adj. ไม่ใส่ถุงมือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
miss out (phrv.) ไม่ใสSee also: ไม่รวม Syn. delete from, erase from
bareheaded (adj.) ไม่ใส่หมวกหรือคลุมหัวด้วยสิ่งอื่น Syn. naked
bareheaded (adv.) ไม่ใส่หมวกหรือคลุมหัวด้วยสิ่งอื่น
not saline (adj.) ไม่ใส่เกลือ See also: ไม่เค็ม, ไม่มีเกลือ Syn. not salty Ops. salty, briny
not salty (adj.) ไม่ใส่เกลือ See also: ไม่เค็ม, ไม่มีเกลือ Syn. not saline Ops. salty, briny
sweet (adj.) ไม่ใส่เกลือ See also: ไม่เค็ม, ไม่มีเกลือ Syn. not salty, not saline Ops. salty, briny
sleepwalk (vi.) ไม่ใส่ใจ See also: ไม่แยแส
brusquely (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. curtly, cavalierly Ops. deliberately
butterfly (n.) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ Syn. scatterbrain
cavalierly (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. brusquely, curtly Ops. deliberately
devil-may-care attitude (idm.) ความไม่ใส่ใจ See also: การไม่สนใจ
devil-may-care manner (idm.) ความไม่ใส่ใจ See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)
non-dairy (adj.) ซึ่งไม่ใส่ครีมหรือนม
offhand (adv.) โดยไม่ใส่ใจ See also: โดยไม่แยแส Syn. brusquely, curtly, cavalierly Ops. deliberately
perfunctoriness (n.) ความไม่ใส่ใจเพราะเคยชิน Syn. negligence
perfunctory (adj.) ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ Syn. careless, negligent, thoughtles Ops. careful
shoeless (adj.) ซึ่งไม่ใส่รองเท้า Syn. barefoot, unshod
thoughtles (adj.) ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ Syn. careless, negligent Ops. careful
unfeelingly (adv.) อย่างไม่ใส่ใจผู้อื่น See also: อย่างไม่เห็นใจผู้อื่น Syn. insensitive Ops. sensitive
unfeelingness (n.) ความไม่ใส่ใจผู้อื่น See also: ความไม่เห็นใจผู้อื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ใส
Back to top