ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่แพ้ชนะกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่แพ้ชนะกัน*, -ไม่แพ้ชนะกัน-

ไม่แพ้ชนะกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน,ไม่แพ้ชนะกัน,เสมอกัน,ชดเชยหมดกัน,ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว,หยุดทำ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่แพ้ชนะกัน
Back to top