ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เห็นด้วยกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เห็นด้วยกับ*, -ไม่เห็นด้วยกับ-

ไม่เห็นด้วยกับ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
argue with (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ไม่ยอมรับความจริงว่า Syn. disagree with, quarrel with
clash against (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
clash on (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งในเรื่อง Syn. clash over
clash over (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งในเรื่อง Syn. clash on
differ from (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ไม่ลงรอยกับ, ไม่เห็นพ้องกับ Syn. differ with
differ with (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ไม่เห็นพ้องกับ Syn. differ from
dissent from (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ปฏิเสธ
part company with (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งกับ
ah (int.) ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น) See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
badly sussed (sl.) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสุดท้ายปรากฎว่าสิ่งนั้นผิดพลาด Syn. sussed
damn with faint praise (idm.) ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย (เพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรือคนนั้น)
deviationist (n.) ผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบหรือความเชื่อบางอย่างทางการเมือง Syn. secessionist, schismatic
heretical (adj.) ซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดความเชื่อทางศาสนา (คำทางการ) See also: ซึ่งนอกคอก Syn. apostate, unorthodox Ops. pious
heterodox (adj.) ซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดความเชื่อทางศาสนา (คำทางการ) See also: ซึ่งนอกคอก Syn. apostate, heretical, unorthodox Ops. pious
sadly sussed (sl.) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสิ่งนั้นผิดพลาด
sussed (sl.) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสิ่งนั้นผิดพลาด Syn. sadly sussed
unorthodox (adj.) ซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดความเชื่อทางศาสนา (คำทางการ) See also: ซึ่งนอกคอก Syn. apostate, heretical Ops. pious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เห็นด้วยกับ
Back to top