ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เพียงพอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เพียงพอ*, -ไม่เพียงพอ-

ไม่เพียงพอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
crummy(ครัม'มี) adj. อ้วนท้วน,สกปรกโสมมเลว,มีคุณภาพเลว,ถูก,ไร้ค่า,ขัดสน,ไม่เพียงพออย่างมาก
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
deficient(ดิฟิช'เชินทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,บกพร่อง, Syn. scarce
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
inadequate(อินแดค' ดะเควท) adj. ไม่เพียงพอ., See also: inadequateness, inadequacy n. inadequately adv., Syn. unfit, wanting
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า
incommensurate(อินคะเมน' เชอะริท) adj. ไม่ได้สัดส่วน, ไม่เพียงพอ, ซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้., See also: incommensurately adv. incommensurateness n.
insufficiency(อินซัฟฟีช'เชินซี) n. ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน.
insufficient(อินซัฟฟีช'เชินทฺ) adj. ไม่เพียงพอ
lame(เลม) {lamed,laming,lames} adj. ขาเสีย,ขาพิการ,ขาเป๋,พิการ,ใช้ไม่ได้,อ่อนแอ, (เหตุผล) ไม่เพียงพอ,ฟังไม่ขึ้น. vt. ทำให้พิการ,ทำให้บกพร่อง., See also: lameness n. ดูlame, Syn. crippled
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
pallid(แพล'ลิค) adj. ซีดจาง,อ่อน,ไม่เพียงพอ
precarious(พรีแค'เรียส) adj. ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ล่อแหลม,อันตราย,เสี่ยง,ไม่เพียงพอ, See also: precariousness n.
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
scarce(สแคสฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ -Phr. (make oneself scarce จากไป (โดยเฉพาะอย่างกะทันหัน)) . adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ., See also: scarceness n.
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely
scarcity(สแคส'ซิที) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,การมีน้อย,การหายาก
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
shortage(ชอร์ท'ทิจฺ) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด, Syn. deficiency,shortfall,deficit
shortfall(ชอร์ท'ฟอล) n. จำนวนที่ขาด,ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ, Syn. shortage
skimp(สคีมพฺ) vt.,vi. ตักออก,ช้อนออก. adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ขี้เหนียว, See also: skimpily adv. skimpiness n.
stingy(สทิน'จี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ต่อย (ตำ,แทง,กัด) ได้, See also: stingily adv. stinginess n., Syn. greedy
underarmed(-อาร์มดฺ) adj. มีอาวุธไม่เพียงพอ
underbuy(อันเดอะไบ') vt.,vi. ซื้อได้ถูกกว่า,ซื้อได้ไม่เพียงพอ
undercharge(อัน'เดอะชาร์จฺ) vi. เรียกราคาต่ำกว่าที่ควร,ใส่ (ประจุ) น้อยกว่าที่ควร. n. ราคาเรียกที่ต่ำกว่าที่ควรหรือต่ำกว่าปกติ,ประจุไม่เพียงพอ,จำนวนไม่เพียงพอ
underexpose(อัน'เดอะอิคซฺโพซ') vt. ทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ
underexposure(อัน'เดอะอิคซฺโพ'เ?อะ) n. การทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ,ภาพถ่ายหรือภาพเนกาติฟที่ถูกแสงไม่เพียงพอ
underfeed(อันเดอะฟีด') vt. ให้อาหารไม่เพียงพอ,ให้เชื้อเพลิงจากข้างล่าง., See also: underfed adj. underfeeding n.
underlit(อันเดอะลิท') adj. มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
underproduction(-โพรดัค'เชิน) n. การผลิตไม่เพียงพอ
undertint(อัน'เดอะทินท) n. สีอ่อนที่ไม่เพียงพอ,สีจาง
unsatisfactory(อันแซท'ทิสแฟค'ทะรี) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ,ผิดหวัง., See also: unsatisfactorily adv. -S.disappointing,faulty
unsatisfied(อันแซท'ทิสไฟดฺ) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ., See also: unsatisfiedly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
inadequacy(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอ
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ
incommensurate(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่ได้ส่วน,ซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้
insatiable(adj) ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,ไม่เพียงพอ
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
lacking(adj) ไม่มี,บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ
scant(adj) ไม่เพียงพอ,ขาดแคลน,มีน้อย
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inadequate considerationค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, สินจ้างที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insufficiency of evidenceการมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caloric Balance, Negativeการอยากอาหารเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักกลับลดลง,ดุลย์ของแคลอรีอยู่ในเกณฑ์ลบ,ได้รับอาหารไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Explosive Limit % by Vol. In Air อัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้ เป็นค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อไอของสาร ชนิดหนึ่ง ๆ ปนอยู่กับ อากาศในปริมาตรร้อยละเท่าไรแล้วจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้ เหตุที่ค่านี้มีช่วงต่ำ (lower) และช่วงสูง (upper) ก็เนื่องจากว่า ถ้าหาก มีสารอยู่น้อย มีอากาศอยู่มาก ก็จะได้เชื้อเพลิงในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ และในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสารอยู่มากมีอากาศน้อย ปริมาณออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงจนเกิดการ ระเบิดขึ้นมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
Insufficient Supplyได้รับไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Venous insufficiencyภาวะเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดดำไม่เพียงพอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mal (prf.) ไม่เพียงพอ See also: ต่ำกว่าปกติ, ผิดปกติ
pathetic (adj.) ไม่เพียงพอ See also: แร้นแค้น
puny (adj.) ไม่เพียงพอ Syn. inadequate
be badly off for (idm.) มีเงินไม่เพียงพอ
be hard up for (idm.) มีไม่เพียงพอ See also: มีน้อยมาก, ไม่สนใจ
count out (phrv.) ประกาศว่าสมาชิกในการประชุมสภาไม่เพียงพอ (เพื่อปิดการประชุม)
lose weight (vt.) ให้อาหารไม่เพียงพอ Syn. undernourished, starve, diet, reduce
maldistribution (n.) การแบ่งปันที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ
not enough room to swing a cat (idm.) มีพื้นที่ไม่เพียงพออย่างมาก See also: แคบมาก
underarmed (adj.) มีอาวุธไม่เพียงพอ
underfeed (vt.) ให้อาหารไม่เพียงพอ Syn. undernourished, starve, diet, reduce, lose weight
undermanned (adj.) มีคนงานไม่เพียงพอ See also: มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ Syn. understaffed Ops. overmanned
understaff (vt.) มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
understaffed (adj.) มีคนงานไม่เพียงพอ See also: มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ Ops. overmanned

ไม่เพียงพอ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] Thai: ไม่เพียงพอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เพียงพอ
Back to top