ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เป็นมิตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เป็นมิตร*, -ไม่เป็นมิตร-

ไม่เป็นมิตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
fremd(เฟรมดฺ) adj. ต่างถิ่น,แปลก,ไม่เป็นมิตร
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
inimical(อินิม'มิเคิล) adj. ไม่เป็นมิตร,เป็นปฏิปักษ์,มีเจตนาร้าย,เป็นอันตราย., See also: inimically adv. inimicalness. inimicality n., Syn. inimicable,hostile ###A. friendly
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent,rude
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
English-Thai: Nontri Dictionary
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]
retortionการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร [การทูต]
Unfriendly Actการกระทำที่ไม่เป็นมิตร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brush-off (n.) การทำท่าทีไม่สนใจ (อย่างไม่เป็นมิตรและไม่สุภาพ)
forbidding (adj.) ที่ไม่เป็นมิตร See also: ดูน่ากลัว, ดูอันตราย Syn. threatening, hostile Ops. friendly
frosty (adj.) ซึ่งไม่เป็นมิตร See also: เย็นชา
ill feeling (n.) ความไม่เป็นมิตร See also: การมีเจตนาไม่ดี, ความเป็นปฏิปักษ์ Syn. animosity, resentment
ill will (n.) ความรู้สึกไม่เป็นมิตร See also: ทัศนคติที่ไม่ดี, ความมุ่งร้าย, ความเป็นปรปักษ์ Syn. hostility, unfriendliness Ops. friendliness
ill-disposed (adj.) ซึ่งไม่เป็นมิตร See also: ซึ่งมีเจตนาไม่ดี Syn. hostile, unfriendly, unkind Ops. friendly, kind
inhospitality (n.) การไม่เป็นมิตร See also: การไม่ต้อนรับ, ความไม่เอื้ออำนวย Syn. unfriendliness, ungraciousness, unsociability, rudeness
inimical (adj.) ซึ่งไม่เป็นมิตร Syn. antagonistic, hostile, unfriendly Ops. agreeable
offish (adj.) ที่ไม่เป็นมิตร (คำไม่เป็นทางการ) See also: เมินเฉย Syn. standoffish, aloof
thaw (n.) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ไม่เป็นมิตรกันมาก่อน
threatening (adj.) ที่ไม่เป็นมิตร See also: ดูน่ากลัว, ดูอันตราย Syn. hostile Ops. friendly
unapproachable (adj.) ที่ไม่เป็นมิตร See also: ที่ไม่สามารถเข้าไปรู้จักได้ Ops. friendly
unfriendliness (n.) ความรู้สึกไม่เป็นมิตร See also: ทัศนคติที่ไม่ดี, ความมุ่งร้าย, ความเป็นปรปักษ์ Syn. hostility Ops. friendliness
unfriendliness (n.) การไม่เป็นมิตร See also: การไม่ต้อนรับ, ความไม่เอื้ออำนวย Syn. ungraciousness, unsociability, rudeness
unfriendly (adj.) ซึ่งไม่เป็นมิตร See also: มุ่งร้าย Syn. hostile Ops. friendly
unfriendly (adv.) อย่างไม่เป็นมิตร See also: อย่างมุ่งร้าย Syn. hostile Ops. friendly
ungraciousness (n.) การไม่เป็นมิตร See also: การไม่ต้อนรับ, ความไม่เอื้ออำนวย Syn. unfriendliness, unsociability, rudeness
unpleasant (adj.) ที่ไม่เป็นมิตร Syn. unfriendly Ops. friendly
unsociability (n.) การไม่เป็นมิตร See also: การไม่ต้อนรับ, ความไม่เอื้ออำนวย Syn. unfriendliness, ungraciousness, rudeness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What happens if they do become hostile?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เป็นมิตร
Back to top