ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เป็นธรรมชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เป็นธรรมชาติ*, -ไม่เป็นธรรมชาติ-

ไม่เป็นธรรมชาติ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
smell of the lamp (idm.) (หนังสือ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนไม่เหลือรูปแบบเดิม หรือไม่เป็นธรรมชาติมากนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เป็นธรรมชาติ
Back to top