ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่อาจโต้แย้งได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่อาจโต้แย้งได้*, -ไม่อาจโต้แย้งได้-

ไม่อาจโต้แย้งได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
undisputed(-พิว'ทิด) adj. ไม่อาจโต้แย้งได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
undisputed (adj.) ไม่อาจโต้แย้งได้ Syn. unquestioned, undoubted, irrefutable
unquestioned (adj.) ไม่อาจโต้แย้งได้ Syn. undoubted, irrefutable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่อาจโต้แย้งได้
Back to top