ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่สัมพันธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่สัมพันธ์*, -ไม่สัมพันธ์-

ไม่สัมพันธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน
incoherent(อินโคเฮีย' เรินทฺ) adj. ไม่เกาะติดกัน, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ร่วน, ไม่เข้ากัน., See also: incoherently adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
staccato(adj) ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สัมพันธ์กัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrelevant (adj.) ไม่สัมพันธ์กัน See also: ไม่เกี่ยวเนื่องกัน Syn. unconnected, unrelated Ops. relevant
unconnected (adj.) ไม่สัมพันธ์กัน See also: ไม่เกี่ยวเนื่องกัน Syn. unrelated Ops. relevant
unrelated (adj.) ไม่สัมพันธ์กัน See also: ไม่เกี่ยวเนื่องกัน Syn. unconnected Ops. relevant
irrelative (adj.) ที่ไม่สัมพันธ์กัน
irrelevantly (adv.) อย่างไม่สัมพันธ์กัน See also: อย่างไม่เกี่ยวเนื่องกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่สัมพันธ์
Back to top