ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่สะอาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่สะอาด*, -ไม่สะอาด-

ไม่สะอาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
impure(อิมเพียว' เออะ) adj. ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน, ใจไม่สะอาด, ผิดศีลธรรม,, See also: impurely adv. impureness n.
impurity(อิมเพียว' ริที) n. ความไม่บริสุทธิ์, ความไม่สะอาด, การมีสิ่งเจือปน, สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์
insanitary(อินแซน'นิทารี) adj. ไม่ถูกอนามัย,ไม่สะอาด,ไม่ถูกสุขลักษณะ,ทำให้เกิดโรคได้., See also: insanitariness n. insanitation n.
thievish(ธี'วิช) adj. ขี้ขโมย,ชอบลักทรัพย์,ลักเล็กขโมยน้อย,เหมือนขโมย,มือไม่สะอาด., See also: thievishness n.
unclean(อันคลีน') adj. ไม่สะอาด,สกปรก,ไม่บริสุทธิ์,ชั่ว,ชั่วร้าย,ไม่เป็นสาวพรหมจารี,มีมลทิน,คลุมเครือ,ไม่แจ่มแจ้ง., See also: uncleanness n., Syn. filthy,dirty
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
noe too something (idm.) ไม่มาก (ใช้คำคุณศัพท์แทน something เช่น none to clean หมายถึงไม่สะอาดมาก)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่สะอาด
Back to top