ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่รู้สึกรู้สา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่รู้สึกรู้สา*, -ไม่รู้สึกรู้สา-

ไม่รู้สึกรู้สา ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coldhearted (adj.) ที่ใจไม่รู้สึกรู้สา See also: ที่ไม่เห็นใจ Syn. unfeeling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่รู้สึกรู้สา
Back to top