ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่รีรอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่รีรอ*, -ไม่รีรอ-

ไม่รีรอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
forthwith(ฟอร์ธ'วิธ) adj. โดยตรง,ทันที,ไม่รีรอ, Syn. instantly
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
immediacy(อิมี'เดียซี) n. ความฉับพลัน,ความไม่รีรอ,ความใกล้ชิด
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
English-Thai: Nontri Dictionary
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่รีรอ
Back to top