ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ยั้งคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ยั้งคิด*, -ไม่ยั้งคิด-

ไม่ยั้งคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
insobriety(อินซะไบร'อิที) n. ความไม่สุขุม,ความไม่ยั้งคิด,ความเมา
madcap(แมด'แคพ) adj. ไม่ไตร่ตรอง,ไม่ยั้งคิด,บ้าระห่ำ. n. บุคคลที่ไม่ไตร่ตรอง
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fool about with (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด Syn. mess about with
fool around with (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด Syn. mess about with
mess about with (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด
mess about with (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ยั้งคิด
Back to top