ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ยอมทำตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ยอมทำตาม*, -ไม่ยอมทำตาม-

ไม่ยอมทำตาม ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
demur (vi.) ไม่ยอมทำตาม See also: ปฏิเสธที่จะทำตามที่ได้ถูกร้องขอให้ทำ, คัดค้าน, ปฏิเสธ, รีรอ Syn. disagree, dispute, challenge
nonconformist (n.) คนไม่ยอมทำตามขนบธรรมเนียมของสังคม Syn. rebel, loner Ops. ordinary
nonconformity (n.) ความไม่ยอมทำตาม See also: การไม่ยอมอ่อนข้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ยอมทำตาม
Back to top