ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีสาระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีสาระ*, -ไม่มีสาระ-

ไม่มีสาระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
vacuity(แวคิว'อิที) n. ความว่าง,ความว่างเปล่า,ช่องว่าง,สูญญากาศ,ความไม่มีสาระ,การไร้ความคิดหรือปัญญา,สิ่งที่ว่างเปล่า,พฤติการณ์ที่ไร้ความคิด,จิตใจที่ว่างเปล่า., Syn. vacumm,vold
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ
vacuity(n) ความว่างเปล่า,ความไม่มีสาระ,สูญญากาศ,ช่องว่าง
vacuous(adj) ว่างเปล่า,ไม่มีสาระ,เหม่อ,ไม่มีความคิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีสาระ
Back to top