ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีสัจจะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีสัจจะ*, -ไม่มีสัจจะ-

ไม่มีสัจจะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
perfidious(เพอฟิด'เดียส) adj. โกง,ทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ,ไม่มีสัจจะ, See also: perfidiousness n., Syn. false
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
English-Thai: Nontri Dictionary
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีสัจจะ
Back to top