ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีประโยชน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีประโยชน์*, -ไม่มีประโยชน์-

ไม่มีประโยชน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
futility(ฟิวทิล'ลิที) n. การไร้ผล,การไรประโยชน์,ความเป็นเรื่องเล็กขี้ประติ๋ว,เรื่องที่ไม่มีประโยชน์
gainless(เกน'ลิส) adj. ไม่มีกำไร,ไม่มีประโยชน์., See also: gainlessness n.
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส
helpless(เฮลพฺ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ช่วยอะไรไม่ได้,ทำอะไรไม่ถูก,ไร้อำนาจ,ไร้กำลัง,งงงัน
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
lumber(ลัม'เบอะ) {lumbered,lumbering,lumbers} n. เศษไม้,ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อน ๆ ,ของระเกะระกะที่ไม่มีประโยชน์และเก็บกองไว้,ของสัพเพเหระ. vt. เลื่อยไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด. vi. เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม,ขยับอย่างอุ้ยอ้าย.
shelf(เชลฟฺ) n. หิ้ง,โครง,ชั้นวางหนังสือ,สิ่งของที่วางบนหิ้ง,ปริมาณความจุของหิ้ง,หินใต้น้ำที่ยื่นออก,โขดหิน,สันดอน,สันปันน้ำ (continental shelf) -Phr. (on the shelf เลื่อนไปชั่วคราว ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่การอยู่กับที่ ตายแล้ว)
thriftless(ธริฟ'ลิส) adj. ไม่ประหยัด,ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีประโยชน์,ไม่มีความหมาย, See also: thriftlessness n., Syn. improvident
trumpery(ทรัม'เพอรี) n. สิ่งที่ไม่มีประโยชน์,สิ่งที่ไร้ค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ของสวะ,คำพูดที่ไร้สาระ, Syn. rubbish,trash
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile,unavailing
void(วอยดฺ) adj. โมฆะ,ไม่มีผลทางกฎหมาย,ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ขาดแคลน,ว่างเปล่า,ว่าง. n. ช่องว่าง,ที่ว่าง,ตำแหน่งว่าง. vt. ทำให้ไม่ได้ผล,ทำให้ว่างเปล่า,เพิกถอน,ทำให้ว่าง,ถ่าย,ระบาย,จากไป., See also: voider n. voidness n. คำที่มีความหมายเหมือนกั
English-Thai: Nontri Dictionary
bootless(adj) ไม่มีประโยชน์
gewgaw(n) ของเล็กน้อย,ของไม่มีประโยชน์,ของไม่มีค่า
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
sterile(adj) เป็นหมัน,แห้งแล้ง,ปลอดเชื้อ,ไม่มีประโยชน์
worthless(adj) ไร้ค่า,ไม่มีราคา,ไม่มีประโยชน์,ใช้การไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
barren (adj.) ไม่มีประโยชน์ See also: ไร้ค่า
crappy (sl.) ไม่มีประโยชน์ See also: ไร้ประโยชน์
in vain (idm.) ไม่มีประโยชน์ See also: ไร้ประโยชน์
cry over spilt milk (idm.) ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปหรือทำไปแล้ว
have no time for (idm.) ไม่มีประโยชน์สำหรับ
have no use for (idm.) ไม่มีประโยชน์สำหรับ
have had its day (idm.) ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป See also: ไม่ประสบความสำเร็จอีกต่อไป
wild-goose chase (idm.) ไม่มีประโยชน์ในการตามล่า ติดตาม
busywork (n.) งานที่ทำให้ยุ่งและไม่มีประโยชน์
idle (adj.) ซึ่งไม่มีประโยชน์ See also: ซึ่งไร้สาระ Syn. frivolous, silly, trivial
inefficacious (adj.) ซึ่งไม่มีประโยชน์ See also: ซึ่งไม่ได้ผล Syn. powerless, ineffectual, ineffective
jettison (vt.) ทิ้งความคิดหรือแผนการที่ไม่มีประโยชน์ Syn. abandon Ops. maintain
lumber (n.) เศษของที่ไม่มีประโยชน์ See also: ของสัพเพเหระ Syn. useless articles
unusable (adj.) ซึ่งไม่มีประโยชน์ See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้ Syn. worthless Ops. useful
useless (adj.) ซึ่งไม่มีประโยชน์ See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้ Syn. worthless, unusable Ops. useful
useless articles (n.) เศษของที่ไม่มีประโยชน์ See also: ของสัพเพเหระ
uselessly (adv.) อย่างไม่มีประโยชน์ Syn. vainly
void (adj.) ที่ไม่มีประโยชน์ Syn. useless, ineffective Ops. useful
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is no use learning without thinkingไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนรู้โดยปราศจากการคิด
It was no useมันไม่มีประโยชน์
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
It is no useมันไม่มีประโยชน์เลย
I guess I'm of no use to him nowฉันคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วตอนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีประโยชน์
Back to top