ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีบุตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีบุตร*, -ไม่มีบุตร-

ไม่มีบุตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
unencumbered(อัน'เอนคัม'เบิด) adj. ไม่มีภาระผูกพัน,ไม่มีภาระ,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีบุตร
unfruitful(อันฟรุท'ฟูล) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้กำไร,ไม่มีบุตร,ไม่ได้ผล
English-Thai: Nontri Dictionary
childless(adj) ไม่มีลูก,ไม่มีบุตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
childlessไม่มีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
childless (adj.) ไม่มีบุตร Syn. barren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีบุตร
Back to top