ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่น่าไว้ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่น่าไว้ใจ*, -ไม่น่าไว้ใจ-

ไม่น่าไว้ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
unsound(อันเซาดฺ') adj. ไม่มั่นคง,มีโรค,เน่าเปื่อย,เสื่อมเสีย,ไม่แน่,หละหลวม,แตกง่าย,ไม่น่าไว้ใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ
wary(adj) ระมัดระวัง,ไม่น่าไว้ใจ,คอยเฝ้าดู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
untrustworthy (adj.) ไม่น่าไว้ใจ See also: ไม่น่าเชื่อถือ Syn. unreliable Ops. trustworthy, reliable, dependable
distrustfully (adv.) อย่างไม่น่าไว้ใจ See also: อย่างน่าสงสัย
fiddle with (phrv.) จัดการกับ (บางสิ่ง) อย่างไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ)
goings-on (n.) พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: การกระทำที่ไม่เป็นที่ยอมรับ Syn. deportment, conduct
look bad (phrv.) มองดูไม่น่าไว้ใจ See also: ดูเป็นคนไม่ดี, มีลักษณะไม่ดี Ops. look good

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่น่าไว้ใจ
Back to top