ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่น่าดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่น่าดู*, -ไม่น่าดู-

ไม่น่าดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
blousy(เบลา'ซี) adj. หยาบ,ยุ่งหยิง,ไม่น่าดู
harsh(ฮาร์ช) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แก้วหู) ,ห้าว,ไม่น่าดู, See also: harshness n., Syn. rigorous,rough
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
ill-favoured(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
slime(สไลมฺ) n. โคลน,เลน,ของเหลวที่เหนียว (โดยเฉพาะที่มีกลิ่นหรือไม่น่าดู) ,ของเหลวเหนียวที่คัดหลั่งจากพืชหรือสัตว์. vt. ใช้ของเหลวดัง-กล่าวหา. vi. กลายเป็นของเหลวดังกล่าว.
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
ungainly(อันเกน'ลี) adj.,adv. ไม่น่าดู,ไม่งดงาม,เก้งก้าง,อุ้ยอ้าย,เทอะทะ., See also: ungainliness n., Syn. awkward,clumsy
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.
unsightly(อันไซทฺ'ลี) adj. ไม่น่าดู., See also: unsightliness n., Syn. unattractive,ugly
English-Thai: Nontri Dictionary
ungainly(adj) งุ่มง่าม,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่งาม,ไม่น่าดู
unsightly(adj) น่าเกลียด,ไม่น่าดู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blubber (n.) ร่างกายที่อ้วนอย่างไม่น่าดู (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fat
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You know about the ugly side of lifeคุณรู้เกี่ยวกับด้านที่ไม่น่าดูของชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่น่าดู
Back to top