ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่น่าด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่น่าด*, -ไม่น่าด-

ไม่น่าด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
blousy(เบลา'ซี) adj. หยาบ,ยุ่งหยิง,ไม่น่าด
harsh(ฮาร์ช) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แก้วหู) ,ห้าว,ไม่น่าดู, See also: harshness n., Syn. rigorous,rough
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
ill-favoured(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
malodor(แมลโอ'เดอะ) n. กลิ่นเหม็น,กลิ่นไม่ดี,กลิ่นไม่น่าดม., See also: malodorous adj. malodourous adj.
malodour(แมลโอ'เดอะ) n. กลิ่นเหม็น,กลิ่นไม่ดี,กลิ่นไม่น่าดม., See also: malodorous adj. malodourous adj.
slime(สไลมฺ) n. โคลน,เลน,ของเหลวที่เหนียว (โดยเฉพาะที่มีกลิ่นหรือไม่น่าดู) ,ของเหลวเหนียวที่คัดหลั่งจากพืชหรือสัตว์. vt. ใช้ของเหลวดัง-กล่าวหา. vi. กลายเป็นของเหลวดังกล่าว.
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
ungainly(อันเกน'ลี) adj.,adv. ไม่น่าดู,ไม่งดงาม,เก้งก้าง,อุ้ยอ้าย,เทอะทะ., See also: ungainliness n., Syn. awkward,clumsy
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.
unsightly(อันไซทฺ'ลี) adj. ไม่น่าดู., See also: unsightliness n., Syn. unattractive,ugly
English-Thai: Nontri Dictionary
ungainly(adj) งุ่มง่าม,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่งาม,ไม่น่าด
unsightly(adj) น่าเกลียด,ไม่น่าด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
look bad (phrv.) ไม่น่าดึงดูดใจ See also: ไม่เข้ากันกับ, ไม่สวยงาม Ops. look good, look well
blubber (n.) ร่างกายที่อ้วนอย่างไม่น่าดู (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fat
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You know about the ugly side of lifeคุณรู้เกี่ยวกับด้านที่ไม่น่าดูของชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่น่าด
Back to top