ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ทันสมัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ทันสมัย*, -ไม่ทันสมัย-

ไม่ทันสมัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
frump(ฟรัมพฺ) n. หญิงที่แต่งตัวมอซอ,หญิงที่แต่งตัวไม่ทันสมัย., See also: frumpness n.
frumpy(ฟรัม'พี) adj. ซึ่งแต่งตัวมอซอ หรือไม่ทันสมัย., See also: frumpily adv. frumpiness n., Syn. dowdy,shabby ###A. stylish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ทันสมัย
Back to top