ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ดึงดูดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ดึงดูดใจ*, -ไม่ดึงดูดใจ-

ไม่ดึงดูดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
homely(โฮม'ลี) adj. ไม่สวย,ไม่ดึงดูดใจ,ธรรมดา ๆ ,เป็นมิตรมาก., See also: homeliness n., Syn. unpretentious
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.
unbecoming(อันบิคัม'มิง) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
homely(adj) ของบ้าน,ไม่ดึงดูดใจ,ไม่สวย,เรียบๆ
unbecoming(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unattractive (adj.) ซึ่งไม่ดึงดูดใจ See also: ซึ่งไม่มีเสน่ห์ Syn. ugly, unpleasing Ops. handsome, nice-looking
unpleasing (adj.) ซึ่งไม่ดึงดูดใจ See also: ซึ่งไม่มีเสน่ห์ Syn. ugly Ops. handsome, nice-looking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ดึงดูดใจ
Back to top