ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ดีพอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ดีพอ*, -ไม่ดีพอ-

ไม่ดีพอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
not up to scratch (idm.) ไม่ดีพอ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่ถึงขนาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Maybe I'm not good enoughบางทีฉันอาจไม่ดีพอ
Your article is not good enoughบทความของคุณไม่ดีพอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ดีพอ
Back to top