ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไปไกลกว่านี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไปไกลกว่านี้*, -ไปไกลกว่านี้-

ไปไกลกว่านี้ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go farther (phrv.) เดินทางไปไกลกว่านี้ See also: ไปไกลกว่านี้
go further (phrv.) เดินทางไปไกลกว่านี้ See also: ไปไกลกว่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไปไกลกว่านี้
Back to top