ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไปเป็นเพื่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไปเป็นเพื่อน*, -ไปเป็นเพื่อน-

ไปเป็นเพื่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
chaperon(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chaperone(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง
English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accompany (vt.) ไปเป็นเพื่อน See also: ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย Syn. attend
go together (phrv.) ไปเป็นเพื่อน Syn. go with, take with
stick in with (phrv.) ไปเป็นเพื่อน (คำไม่เป็นทางการ)
chaperon (n.) คนที่ไปเป็นเพื่อน See also: คนคุ้มครอง Syn. attendant, bodyguard, guard
escort (n.) คนที่ไปเป็นเพื่อน See also: คนคุ้มครอง Syn. attendant, bodyguard, guard, chaperon
have around (phrv.) มีคนไปเป็นเพื่อน Syn. have about
squire (n.) ผู้ชายที่ไปเป็นเพื่อนสตรี Syn. escort, gallant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Shall I accompany you?ให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม
Would you like me to accompany you?คุณอยากให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม?
He accompanied them to the entrance hallเขาไปเป็นเพื่อนพวกเขาถึงทางออกห้องโถง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไปเป็นเพื่อน
Back to top