ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้รายละเอียดเพิ่มเติม*, -ให้รายละเอียดเพิ่มเติม-

ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you elaborate?คุณช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
Back to top