ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้รางวัลกับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้รางวัลกับ*, -ให้รางวัลกับ-

ให้รางวัลกับ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
award to (phrv.) ให้รางวัลกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้รางวัลกับ
Back to top