ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้รับผิดชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้รับผิดชอบ*, -ให้รับผิดชอบ-

ให้รับผิดชอบ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jack up (phrv.) กระตุ้นให้รับผิดชอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้รับผิดชอบ
Back to top