ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้ความมั่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้ความมั่นใจ*, -ให้ความมั่นใจ-

ให้ความมั่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assure (vt.) ให้ความมั่นใจ See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน Syn. convince, reassure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้ความมั่นใจ
Back to top