ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใบจักร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใบจักร*, -ใบจักร-

ใบจักร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
blade(เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง, Syn. cutter
paddle wheeln. ล้อใบจักรของเรือกลไฟสมัยก่อน.
propeller(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
propellor(โพรเพล'เลอะ) n. ใบพัด,ใบจักร,ตัวกระตุ้น,เครื่องกระตุ้น,ผู้กระ-ตุ้น,ผู้ขับเคลื่อน
vane(เวน) n. ใบกังหันบอกทิศทางลม,ใบจักร,ใบพัด,แผ่นใบดังกล่าว,แพนขนนก,ผิวระนาบด้านนอกของจรวด,ขนนก,เครื่องเล็ง.
English-Thai: Nontri Dictionary
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
propeller(n) ใบพัด,ใบจักร,เครื่องกระตุ้น
vane(n) ใบจักร,ใบพัด,เครื่องเล็ง,ขนนก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
screw propeller (n.) ใบจักร See also: ใบพัด Syn. fishtail, screw
paddle (n.) ใบจักรเรือ See also: ใบพัดน้ำ
paddle wheel (n.) ใบจักรเรือกลไฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใบจักร
Back to top