ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใต้สุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใต้สุด*, -ใต้สุด-

ใต้สุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
agulhas(อะกัล' ลัส) n. แหลมใต้สุดของอาฟริกาใต้
southernmostadj. ใต้สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
nethermost(adj) ต่ำที่สุด,ใต้สุด,ในสุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
southmost (adj.) ใต้สุด
southernmost (adj.) ทางใต้สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใต้สุด
Back to top