ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใช้ผรุสวาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใช้ผรุสวาท*, -ใช้ผรุสวาท-

ใช้ผรุสวาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
vituperate(ไวทู'พะเรท) vt. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท., See also: vituperator n., Syn. berate,vilify,rebuke,abuse
vituperation(ไวทูพะเร'เชิน) n. การจับผิด,การด่าว่า,การประณาม,การกล่าวร้าย,การใช้ผรุสวาท, Syn. faultfinding,abuse
vituperative(ไวทู'พะเร'ทิฟว) adj. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใช้ผรุสวาท
Back to top