ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจคอเหี่ยวแห้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจคอเหี่ยวแห้ง*, -ใจคอเหี่ยวแห้ง-

ใจคอเหี่ยวแห้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจคอเหี่ยวแห้ง
Back to top