ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โยนใส่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โยนใส่*, -โยนใส่-

โยนใส่ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
filing in (phrv.) โยนใส่ See also: ขว้างใส่ Syn. chuck in
pitch in (phrv.) โยนใส่ See also: ขว้างใส่ Syn. chuck in, filing in
filing into (phrv.) โยนใส่ (ภาชนะหรือที่ใส่) Syn. hurl into
pitch into (phrv.) โยนใส่ (ภาชนะหรือที่ใส่) Syn. filing into, hurl into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โยนใส่
Back to top