ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โยนเข้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โยนเข้า*, -โยนเข้า-

โยนเข้า ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuck in (phrv.) โยนเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: โยนเข้า, ขว้างเข้าไป Syn. fling in, pitch in, throw in, toss in
toss in (phrv.) โยนเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: โยนเข้า, ขว้างเข้าไป Syn. fling in, pitch in, throw in
drop into (phrv.) โยนเข้าไปใน See also: โยนใส่, โยนเข้า, ขว้างเข้าไป
throw in (phrv.) ขว้าง / โยนเข้าไป Syn. chuck in, fling in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โยนเข้า
Back to top