ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โพล่งออกมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โพล่งออกมา*, -โพล่งออกมา-

โพล่งออกมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
blurt(เบลอทฺ) {blurted,blurting,blurts} vt. พูดโพล่งออกมา,โพล่ง -n. คำพูดที่โพล่งออกมา
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burst out (phrv.) โพล่งออกมา See also: พูดออกมาทันที
blurt (vi.) พูดโพล่งออกมา Syn. improvise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โพล่งออกมา
Back to top