ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โน้มน้าวให้ลดราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โน้มน้าวให้ลดราคา*, -โน้มน้าวให้ลดราคา-

โน้มน้าวให้ลดราคา ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut down (phrv.) โน้มน้าวให้ลดราคา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โน้มน้าวให้ลดราคา
Back to top