ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยทั้งหมด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยทั้งหมด*, -โดยทั้งหมด-

โดยทั้งหมด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wholesale (adv.) โดยทั้งหมด See also: โดยไม่มีการแบ่งแยก, โดยไม่มีการเลือก Syn. indiscriminately

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยทั้งหมด
Back to top