ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม*, -โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โครงสร้างของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงสร้างของสังคม
Back to top