ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสดงการเหยียดหยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสดงการเหยียดหยาม*, -แสดงการเหยียดหยาม-

แสดงการเหยียดหยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสดงการเหยียดหยาม
Back to top