ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แยกเป็นสองส่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แยกเป็นสองส่วน*, -แยกเป็นสองส่วน-

แยกเป็นสองส่วน ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bipartiteแยกเป็นสองส่วน [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แยกเป็นสองส่วน
Back to top